Poskytujeme dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc a podporu všem osobám postiženým dětskou mozkovou obrnou.

Poslání 

 1. poskytovat dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc a podporu všem osobám postiženým DMO
 2. poskytovat dostupnou, možnou a potřebnou pomoc a podporu rodinám osob postižených DMO při získávání všech potřebných kontaktů a informací o možnostech a formách pomoci a podp40pxory při péči o jejich postižené příslušníky
 3. sledovat a shromažďovat dostupné a relevantní informace a poznatky ze všech dotčených oborů o příčinách, projevech, možnostech a formách pomoci, podpory a rehabilitace osob s diagnózou DMO, a zpřístupňovat tyto poznatky
 4. spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na DMO u nás i v zahraničí
 5. vyvíjet potřebné, možné a dostupné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných práv a zájmů osob postižených DMO a jejich rodin
 6. zřizovat organizační jednotky k plnění výše uvedených cílů

 

Služby

Výše uvedených cílů dosahuje sdružení zejména těmito formami:

 1. poskytování sociálních služeb
 2. poskytování léčebné rehabilitace, poradenství a odborného lékařského poradenství
 3. poskytování psychologického poradenství včetně podpůrných metod
 4. činnosti spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách (fotokroužek, arteterapie, kurz tvůrčího psaní apod.) a další využití výsledků těchto aktivit
 5. klubové aktivity
 6. pořádání přednášek, osvětových akcí
 7. pořádání výletů, rekondičních pobytů a dalších akcí
 8. půjčování kompenzačních a komunikačních pomůcek, předmětů pro volnočasové aktivity apod.

 

Princip

Služby SDMO se vyznačují úsilím o integrování osob s DMO do života. Ucelený a individuální přístup je základním principem SDMO, uplatňovaným v každé poskytované službě. Odpovídá holismu, tedy jednomu z klíčových principů Evropské unie, jako způsobu, který respektuje celkové potřeby člověka spíše než jejich organizační zajišťování. Pro naši praxi spočívá tento princip ve spojování aktivit a v posuzování jejich kvality očima jejich příjemce anebo jeho nejbližších.

Historie

Vznik Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO) iniciovala skupina lidí, kteří dětskou mozkovou obrnou (DMO) byli sami postiženi, případně se s ní setkali v rodině nebo u svých klientů. V letech 1990 -91 vypracoval přípravný výbor ve složení: MUDr. Harant, Ing. Hofmeister, Ing. Karabina a PhDr. Šprynarová DrSc. koncepci činnosti občanského sdružení, jehož cílem byla péče o kvalitu života osob s DMO. Stanovy Sdružení byly registrovány na MV ČSFR dne 29.11.1991. První výbor SDMO ve složení: J. Hrádek, V. Hrádková, Z. Chytil, Š. Šprynarová se zpočátku zaměřil na plnění dvou hlavních úkolů:

 • Zajistit služby osobám postiženým DMO
 • Vybudovat a zviditelnit organizaci

Po počátečních obtížích v průběhu roku 1992 v následujících letech začal pracovat Klub pro mládež a dospělé s DMO, rozvinula se spolupráce s dětským rehabilitačním stacionářem v Praze 10 a podařilo se získat dotace na poskytování služeb lidem s DMO. Po úspěšném startu si Sdružení stanovilo cíl, kterým je zkvalitnění života lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) v České republice. v následujících letech se s většími či menšími úspěchy tento cíl dařilo uskutečňovat. Členové Sdružení se zaměřili na informování veřejnosti o tom, co je DMO, na možnosti prevence jejího rozvoje, dále na pořádání rehabilitačních kurzů s psychosociálním poradenstvím pro mládež a dospělé s DMO.

V této době bylo též specifikováno poslání sdružení:

 • Seznamovat veřejnost, lidi postižené DMO a jejich rodiny s účinnými metodami rehabilitace
 • Pomáhat lidem s DMO, aby se stali v každodenním životě samostatnějšími
 • Informovat veřejnost, že lidé s DMO mohou být platnými členy společnosti
 • Zdůrazňovat zdravotnickým pracovníkům spoluzodpovědnost za další zlepšování kvality života lidí s DMO

V dalších letech členové Sdružení rozšiřovali poskytování služeb jako zajištění rehabilitačních kurzů, pořádali rekondiční pobyty pro dospělé s těžšími formami DMO, rozvíjeli osvětové a informační aktivity a spolupráci s jinými organizacemi neziskového sektoru v osobní asistenci a při svépomocné činnosti. V roce 1996 ve spolupráci s Nadací dětský mozek a ministerstvem zdravotnictví se SDMO podílelo na organizaci projektu „Respitní péče“.V rámci projektu byla vydána příručka „Rukověť rodičů dítěte se zdravotním postižením“.

V této době již Sdružení usilovalo o získání vlastního zařízení. Zpracovalo privatizační projekt na provozování stacionáře v Praze 10, ale Sdružení nebylo úspěšné, neboť byl změněn projekt a místo původního záměru získat provozovatele bylo zařízení nabídnuto k prodeji,. V následujících letech bylo poskytování služeb lidem s DMO prohlubováno a rozšiřováno na další aktivity. v září 1998 byl založen a v dalších letech provozován oddíl dětí a mládeže s DMO při TJ. Sokol Kampa, kde cvičitelky a instruktorky vedly muzikoterapii a arteterapii včetně různých her pro děti s rozdílnými stupni postižení DMO.

Dále, ve spolupráci s další neziskovou organizací, byly učiněny první kroky ke zřízení Střediska rané péče se službou neurologa na následnou rehabilitací ohroženým dětem. Tato služba byla poskytována a rozšiřována i v dalších letech. Na poskytování služeb pro lidi s DMO zajišťované samostatně SDMO nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi byly získávány každým rokem finanční prostředky od MPSV, MZ, MHMP a různých nadací a dárců.

Situace Sdružení se zkomplikovala v roce 2002 výpovědí z dětského stacionáře, kde byla lidem s DMO poskytována rehabilitace. Dohodou s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR získalo Sdružení podnájem místností v Praze 1, které vybavilo základními potřebami k poskytování ambulantní péče dětem ohroženým v motorickém vývoji. v obtížných podmínkách, při ztrátě prostorového zázemí a komplikacemi po povodni, se podařilo udržet činnost a poskytování služeb nejen díky zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům Sdružení, ale také díky praktické podpoře dalších organizací neziskového sektoru. Až do roku 2005 se zlepšovalo a rozšiřovalo poskytování stávajících služeb od poradenství lidem s DMO, instruktážní rehabilitaci a ranou péči.

Stále více se byly služby orientovány na ucelenou rehabilitaci. Proto byl v roce 2004 zřízen web dmoinfo.cz, který začal poskytovat odborné informace a rady lidem a jejich rodinám a umožnil lidem s DMO komunikovat pomocí diskusního fóra s jejich vrstevníky. Od založení Sdružení bylo jedním z hlavních cílů činnosti zaměřit se na perspektivu zřízení Střediska ke komplexní rehabilitaci osob s DMO.

V roce 2005 byl proto připraven projekt financovaný z ESF, rozpočtu ČR a MHMP na zřízení Střediska ucelené rehabilitace. Projekt byl přijat a Sdružení po vybudování tohoto střediska se zaměřením na ucelenou rehabilitaci, mohlo přijmout více odborných pracovníků a specialistů poskytujících kvalitní služby lidem s DMO. Projekt byl časově omezen na 30 měsíců. Prostory pro Středisko si Sdružení pronajalo v budově VFN v Klimentské ulici v Praze 1. v červenci 2006 byl zahájen zkušební provoz. Služby ve Středisku poskytovalo Sdružení od října 2006 v plném provozu ve třech odděleních: sociálním, zdravotnickém a psychologickém. Odborní pracovníci Střediska ucelené rehabilitace vzhledem k získaným prostorám rozšiřovali služby sociální, vybudovali Nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na poskytování ambulantní péče rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie a fyzioterapie. Dále byla poskytována terapie pomocí metody EEG BFB (biologická zpětná vazba).) V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, SDMO zaregistrovalo dvě služby sociální prevence:

 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • služby rané péče

Po ukončení financování z ESF, rozpočtu ČR a MHMP v roce 2008, se Sdružení zaměřilo na získávání finančních prostředků na provoz Střediska, aby bylo možné ve všech jeho odděleních lidem s DMO poskytovat nadále kvalitní služby. Finanční prostředky byly získávány z nejen dotací MPSV, MZ, MK, MHMP, městských částí Prahy, ale též z různých nadací a od sponzorů. Při zajištění služeb klientům s DMO pomáhali Sdružení i různí dárci, kteří poskytovali drobnou materiální pomoc.

Díky všem orgánům státní i veřejné správy, sponzorům i všem spolupracujícím organizacím, se daří dodnes zajišťovat poskytování služeb lidem s DMO. Od doby založení Sdružení se jeho činnosti zúčastnilo mnoho lidí; členové, dobrovolníci, zaměstnanci a jiní spolupracovníci, kteří se aktivně podíleli na plnění jeho cílů a poslání, zajišťování služeb a činnosti. Všem těmto lidem patří dík, neboť bez jejich ideálů, nasazení a času věnovanému službám pro lidi s DMO, by Sdružení již dávno neexistovalo.

 

Výbor

 • Ondřej Hohl – předseda
 • Lucie Zbrojová – místopředsedkyně
 • Daniela Skalová

E-mail: vybor@dmoinfo.cz