Sociální dávky

Sociální systém ČR nabízí několik druhů peněžitých dávek a výhod, které Vám mohou pomoci. O většinu dávek se žádá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka poskytovaná na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

O příspěvek na péči můžete zažádat na místně příslušném Úřadu práce – oddělení nepojistných sociálních dávek dle svého trvalého bydliště.

Pokud to Váš zdravotní stav nedovoluje a nemůžete si příspěvek vyřídit sami, můžete někoho zplnomocnit. Některé pracoviště plnou moc ani nevyžadují, stejně Vás přijdou navštívit a zkontrolovat, takže si pak mohou Vaši totožnost ověřit. Žádost se podává písemně na předtištěném formuláři, lze stáhnout i elektronicky na stránkách MPSV.

Příspěvek je určen pro osoby, které o sebe nemohou z důvodu nemoci pečovat. Příspěvek je určen osobě potřebující péči, nikoliv tomu, kdo pečuje. Vyplácí se měsíčně.

Nárok na tento příspěvek má tedy osoba, která potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu, který je stanovený na základě stupně závislosti.

Tento stupeň závislosti se hodnotí podle životních potřeb, které není člověk sám schopen zvládnout, např. mobilita, orientace, komunikace, obouvání, oblékání, osobní hygiena atd.

Podle toho, kolik těchto činností člověk nezvládne, se odvíjí stupeň závislosti, a tím i výše příspěvku Ta se také odvíjí od věku osoby, tedy pro osoby do 18 let a nad 18 let. V současné době jsou definovány 4 stupně závislosti:

 • lehká závislost: výše příspěvku: 3300 Kč (do 18 let věku), 880 Kč (nad 18 let)
 • středně těžká závislost: 6 600 Kč (do 18 let věku), 4 400 Kč (nad 18 let)

U dalších stupňů závislosti se nerozlišuje jen věk, ale záleží i na tom, zda osoba využívá pobytové služby:

 • těžká závislost: 9 900 Kč (do 18 let) / 8 800 Kč (nad 18 let) pro osoby využívající pobytové sociální služby,
  13 900 Kč (do 18 let) / 12 800 Kč (nad 18 let) pro osoby nevyužívající pobytové sociální služby
 • úplná závislost: 13 200 Kč (bez ohledu na věk) pro osoby využívající pobytové sociální služby,
  19 200 Kč (bez ohledu na věk) pro osoby nevyužívající pobytové sociální služby

Po podání žádosti provedou pracovníci úřadu návštěvu – sociální šetření v místě bydliště a posoudí schopnost osoby samostatného života a poté pošlou žádost o posouzení zdravotního stavu posudkovému lékaři na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Posudek vychází z nálezu ošetřujícího lékaře, závěrů sociálního šetření a osobních potřeb.

Poté co je vydán posudek, Úřad práce vydá rozhodnutí, zda Vám byl příspěvek přiznán či nikoliv. Samozřejmě je možné se také proti rozhodnutí odvolat, což je vždy uvedeno v poučení. Toto odvolání se podává také na příslušném úřadu práce a rozhoduje o něm ministerstvo práce a sociálních věcí.

Je nutné si uvědomit, že o Vašem zdravotním stavu rozhoduje někdo, kdo Vás nikdy osobně neviděl. Proto je nutné při sociálním šetření spolupracovat a při případném negativním rozhodnutí se zkusit odvolat.

Často se stává, že je přiznán záměrně nižší příspěvek, a pak při odvolání je zvýšen. Celkově jde o poměrně zdlouhavý proces a na rozhodnutí můžete čekat i 6 měsíců. Pokud Vám bude příspěvek přiznán, bude zpětně vyplacen od měsíce, kdy jste podali žádost.

Příspěvek už pobírám

Když dojde ke změně Vašeho zdravotního stavu, je možné zažádat o zvýšení příspěvku. Postup je přitom obdobný. Na základě podané žádosti dojde k přezkoumání Vašeho zdravotního stavu a poté k přiznání vyššího příspěvku. Při tomto procesu dochází velmi často k tomu, že je vydáno negativní rozhodnutí. Nebojte se ozvat, věnujte tomu čas, podejte odvolání a odvolací orgán Vám může dát za pravdu.

Podrobné informace o příspěvku na péči najdete např. na webu https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci.
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby je stanoveno v příloze č.1 vyhlášky 505/2006 Sb.

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením v ČR mají už desítky let nárok na tzv. průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Přestože příslušná legislativa prošla již mnoha změnami, označení těchto průkazů zkratkami TP, ZTP nebo ZTP/P se stále používá a vešlo ve všeobecnou známost i mezi širokou veřejností.

Tento průkaz Vám může ulehčit běžný život a přinést řadu výhod. Jedná se především o oblast dopravy (vyhrazené místo k sezení v dopravních prostředcích, místní hromadná doprava zdarma a sleva 75 % na vnitrostátní přepravu), ale i daňové zvýhodnění, odpuštění některých správních poplatků atd. Různé kulturní instituce (divadla, kina, muzea, výstavní sály) či pořadatelé kulturních akcí zpravidla poskytují držitelům průkazu OZP významné slevy, záleží však na jejich dobré vůli, protože tyto slevy nejsou zákonem vymahatelné.

Další nároky držitelů průkazu OZP upravují jiné právní předpisy, např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Proces řízení o přiznání průkazu je obdobný jako o příspěvku na péči. Žádost se podává na Úřadu práce, který si vyžádá posouzení zdravotního stavu na okresní správě sociálního zabezpečení. Na vydání rozhodnutí si můžete počkat od tří měsíců do tři čtvrtě roku. Při zamítnutí žádosti se můžete odvolat na MPSV.

Rozlišují se tři typy průkazů, dle rozsahu a typu závažnosti postižení:

 • TP – těžce postižení
 • ZTP – zvlášť těžce postižení
 • ZTP/P – zvlášť tělesně postižení s potřebou průvodce (u těchto průkazů se výhody a slevy ve většině případů týkají i průvodců)

Podrobné informace o průkazu OZP najdete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/priznani-prukazu-ozp

Příspěvek na mobilitu

Nárok na tuto peněžitou dávku má osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P, která se opakovaně a za úhradu někam dopravuje nebo je dopravována a nevyužívá pobytové sociální služby. Ve výjimečných případech je možné tuto dávku přiznat i osobě využívající pobytové sociální služby, která se zároveň opakovaně dopravuje mimo pobytové zařízení. To je však nutno věrohodně prokázat.

Jedná se o měsíční dávku ve výši 550 Kč. Zažádat o ní můžete na Úřadu práce – oddělení nepojistných sociálních dávek.

Další informace opět na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-mobilitu

Shrnutí:

Pokud potřebujete pomoc od státu:

Kam se vydat?

Na kontaktní pracoviště Úřadu práce – oddělení nepojistných sociálních dávek – OZP, dle trvalého bydliště

Co lze podat?

 • Žádost o průkaz TP
 • Žádost o příspěvek na péči
 • Žádost o příspěvek na mobilitu

Jak dlouho čekat na rozhodnutí?

Na rozhodnutí u všech těchto řízení si bohužel počkáte nejméně tři měsíce, ale všechny peněžité dávky, pokud jsou přiznány, jsou vypláceny zpětně, tj. od data podání žádosti.

Pokud nesouhlasím s rozhodnutím?

Nebát se odvolat. Je jistá šance, že odvolání bude úspěšné.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu či jakýmkoli změnám?

Když dojde ke změně zdravotního stavu a je nutná nákladnější péče, je možné zažádat o zvýšení příspěvku na péči.

Jakoukoli jinou změnu, např. hospitalizaci nebo pobyt v sociálním zařízení, včas hlaste. Je pak nepříjemné řešit případné vrácení příspěvků.

Důležité zákony:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Další články

Těhotenství a rodičovství

„Nenechat se odradit!” Paní Evě je 44 let a žije v bývalém okresním městě spolu s manželem a dvěma dcerami. Eva má spastickou diparézu. Když jde ven, používá berle. Doma je schopná se pohybovat bez nich. Má jen minimálně dotčenou jemnou motoriku. Než založila Eva...

Reakce okolí na člověka s DMO

Chci, aby mě ostatní brali jako člověka bez omezení Janě K. je 42 let a žije v menším městě na Vysočině.  Má skoro čtrnáctiletého syna. Jana má kvadruparetickou formu DMO, chodí o francouzských holích, vozík je společník jen na delší trasy nebo parťák...

Pracovní život

„Nevzdávám se, i když je to někdy těžké” Milanovi je 47 let a žije sám v krajském městě vzdáleném od toho rodného přes tři sta kilometrů. DMO zasáhla Milanovi nohy, chodí s pomocí francouzských holí, bez nich udělá jen několik kroků. Má invalidní důchod třetího...

Osamostatnění se od rodiny

„Hlavní je nebát se!“ Jaruška je 47letá žena, bydlí sama v panelákovém bytě v krajském městě. Dětská mozková obrna se u Jarušky projevuje hlavně na fyzické rovině. Začněme zlehka. Jaké máš zájmy a koníčky? Úplně ze všeho nejvíc miluju návštěvy divadla, tu atmosféru....

Oblast daní a daňové zvýhodnění

Daňová problematika je obecně velmi rozsáhlá a složitá. V případě zdravotně postižených se jedná o několik výhod při zdanění. Daň z příjmů v roce 2021 Vypočtená daň se může v několika případech snížit u fyzických osob: Osobní slevy na daň z příjmů Základní sleva na...

Příběh na téma volný čas

„Důležité je mít spokojený život a být šťastný” Paní Janě je 25 let a žije v krajském městě. Nepoužívá žádné kompenzační pomůcky, má zkrácené svaly na dolních končetinách a horší stabilitu (forma DMO je spastická diparéza). Vystudovala bakalářský obor...