p

Oblast daní a daňové zvýhodnění

Daňová problematika je obecně velmi rozsáhlá a složitá. V případě zdravotně postižených se jedná o několik výhod při zdanění.

Daň z příjmů v roce 2021

Vypočtená daň se může v několika případech snížit u fyzických osob:

Osobní slevy na daň z příjmů

  • Základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.
  • Rozšířená slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.
  • Sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Další slevy na daň z příjmů

  • Slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

V těchto případech je nutné k daňovému přiznání doložit i doklad o invalidním důchodu, průkaz ZTP, popř. ZTP/P nebo pokud se jedná o slevu na manžela oddací list.

Vypočtená daň se může snížit i v případě:

  • Částkou 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.
  • Částkou 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.

Daňové zvýhodnění dárců

(autor Barbora Szerudová)

Poskytnutí daňového zvýhodnění dárci je vázáno na splnění zákonných podmínek týkajících se daru a účelu, na který je poskytnut. Dle § 20 odst. 8 Zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jde převážně o prostředky „na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat…“

Z daňového hlediska nejsou dary daňově účinným výdajem, ale pouze odpočitatelné položky ze základu daně, a to při splnění stanovených podmínek. Fyzická osoba si může za pomoci darů snížit základ daně z příjmů až o 10 %, činí-li úhrn darů minimálně 1.000 Kč, resp. 1 % základu daně z příjmů a právnická osoba si dary sníží základ daně z příjmů až o 5 %, činí-li ovšem každý jednotlivý dar minimálně 2.000 Kč.

Důležitým zákonem týkající se problematiky daní je Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.