Vážení členové SDMO, z. s. zveme Vás na Členskou schůzi, která se bude konat 2. července 2021 od 16 hodin v ordinaci našeho „Střediska“ v Poliklinice Zelený pruh, Roškotova 2, Praha 4, 4. patro, dveře č. 4.

Dopravní spojení: od metra C stanice Budějovická autobusem č. 124 do zastávky Zelený pruh a odtud cca 240 m pěšky.

Program Členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu Členské schůze, včetně případných pozměňovacích návrhů
  3. Volba předsedajícího Členské schůze a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva o činnosti v roce 2020, včetně zprávy o hospodaření
  5. Zpráva Kontrolní komise
  6. Diskuse o stávající situaci a financích, návrh na ukončení provozu Střediska ke konci roku 2021 a projednání další možné činnosti SDMO
  7. Návrh na změny Stanov
  8. Návrh členů do Výboru SDMO a Kontrolní komise SDMO
  9. Volba Výboru a Kontrolní komise SDMO
  10. Závěr, usnesení

Aby byla schůze usnášeníschopná, je nutná účast alespoň jedné třetiny členů. Pokud se nemůžete schůze osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit k jednání některým z členů SDMO, a to na základě písemně udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky Lucii Zbrojové (tel. 728 229 539), e-mailem na adrese vybor@dmoinfo.cz, nebo osobně u našeho fyzioterapeuta v našem „Středisku“ na Zeleném pruhu, pokud ji navštěvujete. Pokud jste ještě neuhradili členský příspěvek za rok 2020, budete tak moci učinit na místě.

Těšíme se na naše společné setkání.

Výbor SDMO (Ondřej Hohl, Lucie Zbrojová, Daniela Skálová)